Archive for May, 2012

Nanijas idejas zīmētā veidā!

Sveicināti!

Informēju par lielisku iniciatīvu no labas draudzenes un palīga, kad kaut ko daram pagalmā vai rotaļu laukumiņā – Nanijas.

Viņa ir domājusi un uzzīmējusi savu skatījumu vairākām lietām, norisēm.

Tagad ieskanēju, bet saņēmu jau mazliet agrāk, mazās Nanijas idejas zīmētā veidā, kas attiecas uz bērnu laukumiņu un bērnu rotaļām, vajadzībām un interesēm:

Ir attēlots galds, kur var bērni apsēsties un zīmēt pie tā, rotaļāties vai baudīt līdzpaņemtās sviestmaizes un limonādi, tēju.

Ir attēlotas  kastes rotaļlietām, kuras varētu atstāt laukumiņā-tam paredzētā vietā, vai ievietot tās rotaļlietas, kuras kāds labvēlis atnes – uzdāvina bērniem. Kaste, kurā būtu kādas radošas lietas, kuras var izmantot, kad spēlējas. Tāpat kastē varētu būt kādi darbarīki bērniem, kad ir vēlēšanās sakopt bērnu laukumiņu vai citur pastrādāt, sakopt (tādu vēlmi izteica arī citas meitenes, kad kopīgi uzkopām teritoriju).

Ir attēloti papildus daži karuseļi, kas griežas.

Ir attēlotas vairākas spēles – tādas, kuras izveidot ar pieaugušo līdzdalību varētu paši bērni.

Prieks par Nanijas idejām un interesi pilnveidot apkārtējo vidi!

Saku Lielu Paldies Nanijai!

Pirmais publiskais vēstījums par LLU studentu darbiem.

Ir tapis pirmais publiskais vēstījums www.aprinkis.lv no 24.maijā notikušā pasākuma, kurā LLU studenti aizstāvēja un iepazīstināja ar Silakroga ciemata attīstības iespējām Silezera apkārtnē un mājas iekšpagalmā:

http://www.aprinkis.lv/sabiedriba/pasvaldibas/item/2564-agrakaja-militaraja-pilsetina-silakroga-studenti-sacel-parmainu-vejus

Ir  doma materiālus publiskai apskatīšanai un vērtēšanai izvietot arī Silakrogā, pie nosacījuma, ja būs labi laika apstākļi..

Ir idejas, ka tas varētu notikt kādā brīvdienā, vai darbdienas vakarā, piemēram pirmdienas vakarā, kad iespējams uzaicināt arī Ropažu domes un būvvaldes pārstāvjus, arī deputātus, kuri ir galvenie lēmumu pieņēmēji, kad tiek veidots budžets un lemti mums būtiski jautājumi, tai skaitā attīstības…

Laipni aicināti iepazīties un sniegt savas domas, priekšlikumus!

Materiāli ir A0 formātā, uz papīra – tādēļ tie jāsargā no nokrišņiem un jādomā – kādā veidā un kur, kurā vietā būtu vislabāk tos izvietot Silakroga ciemā..

Pašvaldības bezmaksas transportu nodrošināšana

1.Pašvaldība bezmaksas transportu nodrošina uz Lieldienām, Jāņiem, Ropažu novada lepnumu.

2.Runājot par transporta nodrošinājumu uz  pārējiem pasākumiem, atbildu, ka mēs palīdzam noorganizēt transportu, ja ir pietiekams cilvēku skaits, kas ar šo autobusu brauc, bet ceļa izdevumi jāsedz pašam iedzīvotājam.

Par visu ,kas saistās ar biļešu iegādi un transportu droši zvaniet Mārītei -26321225,jo vienmēr pastāv dažādas iespējas, lai jūs  varētu baudīt kultūru.

Ar cieņu

Sanita Megere-Klevinska

29224470

Ropažu domes sēžu protokoli un lēmumi

Ieskats no šodien pieejamajiem Ropažu domes sēžu protokoliem un lēmumiem, kas lielākoties ir saistīti ar Silakroga ciemu, tā attīstību:

Citēju no Ropažu domes sēžu protokola –  http://www.ropazi.lv/box/files/prot.nr.4_28.03.2012.publiskais.pdf , ka:
12.§
Par novada nozīmes attīstības centru noteikšanu
Balstoties uz Rīgas plānošanas reģiona 2012.gada 24.februāra Attīstības padomes sēdē apstiprinātajiem novadu nozīmes attīstības centru noteikšanas kritērijiem, saskaņā ar VARAM reģionālās politikas pamatnostādņu projektu centrus nosaka vietējās pašvaldības, kā arī pēc Ropažu novada pašvaldības attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes – Vimbas priekšlikuma noteikt kā Ropažu novada attīstības centrus sekojošas apdzīvotas vietas Ropažu novadā:
– Ropaži;
– Zaķumuiža;
– Silakrogs;
– Mucenieki;
Mērķis:
Veidot vienotu papildinošu attīstības atbalsta tīklu kopā ar augstākā līmeņa centriem, lai nodrošinātu attīstību vietējā līmenī.
Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam novadu centrus pozicionē kā:
– Apkārtējo teritoriju pakalpojumu koncentrācijas vietas;
– Darba vietu koncentrāciju vietas;
– Pievilcīga dzīves vide;
– Priekšnoteikumi ekonomikas attīstībai;
RPR piedāvātie kritēriji:
– Pakalpojumu centrs bijušajam pagastam, novadam vai vairākiem pagastiem;
– Iedzīvotāju skaits pārsniedz 500;
– Vietējo darba vietu esamība;
– Pakalpojumu kopums (grozs);
16
– Pakalpojumu aptvertā teritorija (15-20 km);
Rīgas metropoles areāla struktūras konteksts:
Kā integrēta funkcionāla sistēma Rīgas metropoles areāls ietver attīstības centrus, kas viens otru papildina, var tikt skatīts lokālā mērogā, neņemot vērā administratīvās robežas. Centra kritēriji šajā gadījumā ir nevis apkalpotā teritorija, iedzīvotāju skaits centrā vai pat darba vietu skaits, bet tās funkcionālā nozīme metropoles areāla kopumā,
un saskaņā ar Attīstības komitejas 13.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Kā Ropažu novada attīstības centrus noteikt sekojošus ciemus:
 Ropaži;
 Silakrogs;
 Mucenieki;
 Zaķumuiža;
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Personālvadības un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt izpilddirektoram, Būvvaldei, Attīstības daļai un Rīgas plānošanas reģiona administrācijai līdz 2012.gada 31.martam.

Nākošais lēmums – par celiņa izbūvi Silakrogā:

22.§
Par prezentāciju par Ropažu novada bibliotēkas esošo situāciju un nākotnes vīziju
Zaķumuižas bibliotēkas vadītāja I.Skrodele un Ropažu informācijas centra vadītāja D.Smukša klātesošos iepazīstina ar prezentāciju par bibliotēkām,
Iepriekšminēto informāciju Ropažu novada domes deputāti pieņem zināšanai.

23.§
Par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana”(Rīcības programmas pasākums) projektu konkursā
Pamatojoties uz Lauku Atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes saņemto vēstuli Nr.04.6/2-11/400, kurā tās vadītājs Juris Tukišs aicina iesniegt labotu domes lēmumu, kurā norādītas projekta kopējās un attiecināmās izmaksas, pēc labojumu izdarīšanas, izteikt 22.02.2012. domes lēmumu, sēdes protokols Nr. 3, 36.§, jaunā redakcijā:
„Izskatot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājas Evas Haberkornes-Vimbas priekšlikumu par piedalīšanos Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana”(Rīcības programmas pasākums), 5.2 aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” projektu konkursā ar projektu „Trotuāra izbūve ciematā Silakrogs”.
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Silakroga ciemā, potenciāli bīstamā ceļa posmā no mājām Priedes1 un Priedes 2 līdz autobusa pieturai, radīt novada iedzīvotājiem, īpaši Silakrogā dzīvojošajiem drošu satiksmes dalību, nodrošinot iespēju no mājām Priedes 1, Priedes 2, Vinteri 1, Vinteri 2, Vinteri 3 un Silavējš, (kurās deklarējušies gandrīz 500 novada iedzīvotāji, no kuriem vismaz 75 ir nepilngadīgi) nokļūt līdz Silakroga centrā esošajai autobusa pieturai un veikaliem, pārvietojoties pa gājēju ietvi/trotuāru.
Projekta kopējā summa pirms iepirkuma izsludināšanas ir 7952,95 Ls, no kuriem 75% – PVN ir finansējums no Eiropas Zivsaimniecības fonda – 4889,11 Ls un 25% +PVN izmaksas sedz Ropažu novada pašvaldība, kas sastāda 3063,84 Ls.
Īstenošanas termiņš līdz 6 mēneši, darbus uzsākot 2012.gada maija/jūnija mēnesī,
un saskaņā ar Finanšu komitejas 20.03.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.3,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (I.Gailītis, Z.Blaus, I.Skudiķis, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, V.Vucens), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
22
Ropažu novada dome nolemj:
1. Piedalīties Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana”(Rīcības programmas pasākums) projektu konkursā. Finansējumu paredzot no 2012. gada tautsaimniecības budžeta līdzekļiem.
2. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājai un izpilddirektoram nodrošināt projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.
3. Uzdot Būvvaldei veikt nepieciešamo kontroli, saskaņā ar saistošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, gājēju celiņa izbūvē Silakrogā.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Putniņam.”

No 29.aprīļa sēdes protokola:
7.§
Par sociālo darbinieku izbraukumu pieņemšanu dienās veikto sociālo vajadzību izpētes rezultātiem Ropažu novada ciemos: Zaķumuiža, Silakrogs, Mucenieki
Pamatojoties uz 22.02.2012. Ropažu novada pašvaldības lēmumu Nr. 3 6.§ – Ropažu novada apdzīvoto vietu iedzīvotāju sociālo vajadzību izpētes nolūkos organizēt sociālo darbinieku pieņemšanas dienas Ropažu novada Silakrogā, Muceniekos, Zaķumuižā – divas reizes mēnesī- ceturtdienās, no 16.februāra līdz 26. aprīlim. Paredzamās pieņemšanas dienas : 16.02.; 23.02.; 08.03. ; 22.03.; 12.04.; 26.04., sociālie darbinieki pieņēma klientus uz vietām.
Tika saņemtas un izvērtētas 16 anonīmās aptaujas anketas, kurās bija jāatbild uz 9 jautājumiem (pielikumā anketu kopsavilkums). Pēc anketu apkopošanas ir sekojoši rezultāti.
1. Visvairāk pie sociālā darbinieka griežas pilnas un nepilnas ģimenes ar bērniem;
2. Klienti visvairāk kārto sociālo palīdzību – naudas pabalstus un saņem pārtikas pakas;
3. Aptaujātie iedzīvotāji Sociālo darbinieku apmeklē 1 reizi mēnesī;
4. Aptaujātie iedzīvotāji izmanto iespēju – bezmaksas autobusu nokļūšanai uz Sociālo dienestu;
5. Visi aptaujātie ir apmierināti ar Sociālajā dienestā saņemtajiem pakalpojumiem;
6. Vairākums respondentu vēlētos, lai sociālie darbinieki pieņemtu izbraukumā;
7. Aptaujātie iedzīvotāji visvairāk vēlētos saņemt uz vietas konsultācijas citos jautājumos;
8. Ieteikumu Sociālā darba uzlabošanai nebija;
9. Lielākais vairums anketas aizpildīja iedzīvotāji no Silakroga.
Izvērtējot informāciju, konstatēts, ka 4 apmeklējumu reizēs Mucenieku ciemā pie sociāliem darbiniekiem kopā bija 32 personas, Silakrogā 39 personas, Zaķumuižā 13 personas.
Sociālie darbinieki izteica pozitīvu un negatīvu sekojošu viedokli par iedzīvotāju pieņemšanu konkrētās apdzīvotās vietās:
4. Ieteikt SIA „Ciemats” iespēju robežās iegādāties jaunu kopētāju.
Apdzīvota vieta
Pozitīvs
Negatīvs
Silakrogs
+ ir interneta pieslēgums
+ ir kopētājs
– nav piemērotas darba telpas
– nav printeris
– nav klientu uzgaidāmās
telpas
Ieteikums Silakroga ciemā:
1. Turpināt sociāliem darbiniekiem iedzīvotājus pieņemt 1 reizi mēnesī 6 stundas;
2. Nepieciešams piemeklēt citas telpas;
3. Izvērtēt iespēju sociālā dzīvoklī Priedes 5-1 (pirmais stāvs, 3 istabu dzīvoklis), izveidot telpas sociāliem darbiniekiem un dienas centru;

Ropažu novada dome nolemj:
1. Maija mēnesī, datumos: 10.05. un 24.05., turpināt sociālo darbinieku izbraukumus apdzīvotās vietās Mucenieki, Silakrogs, Zaķumuiža, iepriekšējos pieņemšanas laikos.
2. No 1. jūnija līdz 31.jūlijam sociālajiem darbiniekiem izbraukuma pieņemšana nebūs.
3. No 1.augusta sociālie darbinieki atsāks iedzīvotāju izbraukuma pieņemšanu.
4. Līdz jūnija domes sēdei, izvērtēt iespēju sociālajā dzīvoklī Priedes 5-1 (pirmais stāvs, 3 istabu dzīvoklis), Silakrogs, Ropažu novads, izveidot multifunkcionālas sociālā atbalsta telpas.

Man bija interesanti uzzināt ko vairāk par ēkas iegādi Muciniekos Ropažu pašvaldības vajadzībām, lūk ieskats no lēmuma:

22.§
Par nekustamā īpašuma ”Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi
Uzklausot Ropažu novada pašvaldības būvvaldes vadītājas R.Gremzes priekšlikumu iegādāties nekustamo īpašumu „Veikals Nr. 2”, Muceniekos, Ropažu novadā, izveidojot tajā telpas pašvaldības vajadzībām. Būves platība ~100 m2, zemes platība ~200 m2., saskaņā ar Attīstības komitejas 10.04.2012. sēdes atzinumu Prot.Nr.4,
saskaņā ar Finanšu komitejas 17.04.2012. sēdes atzinumu Prot. Nr.4, nolemts lēmumprojektu virzīt uz domi sekojošā redakcijā: „Atbalstīt nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi; Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt pārrunas ar īpašnieku par iegādes vērtību; Sagatavot un iesniegt atzinumu par iespējamo nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, iegādes vērtību, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.”
Ropažu novada domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu apstiprināt lēmumprojektu sekojošā redakcijā: „Atbalstīt nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi; Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt pārrunas ar īpašnieku par iegādes vērtību, atbilstoši tirgus cenai (pamatojoties uz vērtējumu). Sagatavot un iesniegt atzinumu par iespējamo nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, iegādes vērtību, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.”
atklāti balsojot „Par”- 14 balsis (I.Gailītis, I.Skudiķis, Z.Blaus, K.T.Hēla, S.Šukste, A.Kukule, V.Šlēgelmilhs, G.Siliņš, L.L.Batarevska, I.Līdacis, A.Cibuļskis, S.Megere-Klevinska, A.Kleins, R.Skrebs), „Pret”- nav, „Atturas”- nav,
Ropažu novada dome nolemj: Atbalstīt nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, Mucenieki, Ropažu novadā iegādi; Uzdot Ropažu novada pašvaldības izpilddirektoram veikt pārrunas ar īpašnieku par iegādes vērtību, atbilstoši tirgus cenai (pamatojoties uz vērtējumu). Sagatavot un iesniegt atzinumu par iespējamo nekustamā īpašuma „Veikals Nr.2”, iegādes vērtību, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

Tikšanās ar Ropažu novada domes priekšsēdētāju I.Gailīti un deputātiem.

Atbilde (lūdzu skatīt zemāk) uz ierosinājumu – 16.maijā, kad notiks tikšanās ar Ropažu novada domes priekšsēdētāju I.Gailīti un deputātiem, domes darbiniekiem – ierasties ātrāk un klātienē iepazīties, izstaigāt Silakroga ciema teritoriju.

Atgādinu, ka ir lieliska iespēja jau laikus nosūtīt aktuālos jautājumus domei, deputātiem un citiem domes darbiniekiem!

Par tikšanos ar iedzīvotājiem Silakrogā.
Paldies par ierosinājumu.
Ņemot vērā to, kāda izvērsās tikšanās ar iedzīvotajiem Tumšupē. Proti – iedzīvotāji tika iepazīstināti ar jauno SIA „Ciemats” valdes priekšsēdētāju, mēs satikāmies pagalmos, runājām ar visiem un arī kopīgi izstaigājām apskatījām problemātiskās vietas, tad domāju, ka vispirms 19:00 kā jau izsludināts satiksimies tikšanās vietā izrunāsim jautājumus un tad varam arī izstaigāt un visu apskatīt, jo baidos, ka nevarēšu saorganizēt tikšanos stundu ātrāk – ir jau saplānoti darbi, tikšanās un arī deputātus nebūs viegli sabīdīt ātrāk.

Uz tikšanos!!!!

LLU studentu darbi – Silezera un tā apkārtnes izstrādāšana

Ar prieku informēju ikvienu par to, ka Silakroga ciemam un biedrībai ir atnākusi priecīga un gaidīta ziņa par LLU 3.kursa sešu studentu darbiem ( Silakrogā – Silezera un tā apkārtnes izstrādāšana) un gatavību tos publiski iepazīt gatavā veidolā !

Tā ir lieliska iespēja klātienē redzēt un dzirdēt Silezera un tā apkārtnes nākotnes iespējamos attīstības variantus – aicinu pievienoties!

Studentiem pieņemamas dienas būtu 18.05., 23.05., 24.05., 25.05., 29.05. (PĒC 12.00) 30.05.

Tā kā darbi ir ļoti apjomīgi, tad pieļauju, ka tas notiks Jelgavā.

Lūdzu atsaukties un informēt: kuri datumi ir pieņemami Jums, lai saskaņotu to ar studentiem un pasniedzējām!

Paldies!